Skip to main content

Polska complaints

Jeżeli ostateczna odpowiedź nie będzie zadowalająca dla składającego lub ostateczna odpowiedź nie zostanie udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od wniesienia reklamacji, ubezpieczony będący osobą fizyczną może skierować ją do Rzecznika Finansowego. Dane kontaktowe:

Rzecznik Finansowy

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 333 73 26/27

E-mail: biuro@rf.gov.pl

Website: www.rf.gov.pl

 

 

Should you remain dissatisfied with the final response or if you have not received a final response within 30 (thirty) days of the complaint being made, you may – as a natural person – be eligible to refer your complaint to the Financial Ombudsman. The contact details are as follows:

Financial Ombudsman

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warsaw

Poland

Tel: +48 22 333 73 26/27

E-mail: biuro@rf.gov.pl

Website: www.rf.gov.pl